Aqua Oze

Ekologiczna energia elektryczna

Obiekty zeroemisyjne

Do końca pozostało -67 dni

Zebrana kwota 2 000 000 PLN

Kwota zbierana  4 500 000 PLN

Zbiórka potrwa 90 dni

Cena akcji 4.50 zł

Próg emisji 1 000 000 akcji

Procent oferowany

10,90%

Inwestorów

1

Kwota emisji

4 500 000

Data zakończenia

14.02.2022

Dokument ofertowy

Przejrzyj ofertę

Umowa

prostej spółki akcyjnej

Uchwała notarialna

Nadanie serii akcji B

Krajowy rejestr sądowy

O nas

Aqua Oze
Aqua Oze
Aqua Oze

Ekologiczna energia elektryczna – obiekty zeroemisyjne.

Struktura właścicielska:

Prosta Spółka Akcyjna; 

założyciel: AQUA-Tech, pozostałe do objęcia w emisji CF.

Cele

Aqua Oze

Aqua Oze

Na obecnym etapie planowanego przedsięwzięcia planowane są zakup lokalizacji z pozwoleniem budowlanym i budowa 2 obiektów klasy 100 kVA. Ponadto, w ramach tego przedsięwzięcia planowane jest przygotowanie do budowy kolejnych trzech obiektów (lokalizacji) w ramach dalszej działalności biznesowej; tj. wykonanie koncepcji, pozyskanie zgody wodno-prawnej, wykonanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Czym się zajmujemy

Zasadniczą częścią projektu jest pozyskanie lokalizacji, budowa i eksploatacja modułowych małych elektrowni wodnych (ModMEW) klasy 50-100 kVA (maksymalnie 300 kVA). 

  1. Pozyskanie obiektów – w pierwszej fazie, kupno dwóch obiektów z pozwoleniem budowalnym; w dalszej fazie własne prace nad przygotowaniem lokalizacji do budowy ModMEW na bazie własnego zespołu projektowego;
  2. Budowa obiektów – wykonywanie prac hydrotechnicznych na podstawie licencjonowanej technologii opartej o projekt POIR.01.02.00-00-0251, we wsparciu technicznym i nadzorem ze strony AQUA-Tech; prace ziemne i betoniarskie będą podzlecane lokalnym firmom budowalnym; wykonawstwo urządzeń technicznych zostanie zlecone firmom zewnętrznym na podstawie licencjonowanej dokumentacji technicznej AQUA-Tech;
  3. Eksploatacja obiektów ModMEW – obsługa obiektów wykonanych za pomocą własnego zespołu obsługowo –  serwisowego.

Krok po kroku

1. rejestracja PSA i emisja akcji A – B – C – D – E

  • emisja A – rejestracja spółki i utworzenie struktury – 0,1 mln
  • emisja B – objęta przez AQUA-Tech, licencja i aport techniczny do budowy pierwszego i drugiego obiektu ModMEW -1,9 mln

2. zakup lokalizacji pod budowę 2 obiektów klasy 100 kVA,

3. przygotowanie dokumentacji na pozyskanie kolejnych 3 lokalizacji klasy 50-100kVA w perspektywie 3-letniej;

4. kolejne emisje akcji na rzecz budowy kolejnych obiektów lub sprzedaż lokalizacji na wolnym rynku.

Planujemy pozyskiwanie 3-5 lokalizacji tego typu rocznie oraz budowę 2-3 obiektów rocznie.

Opis

ModMEW

Produkt: ekologiczna energia elektryczna – obiekty zeroemisyjne

Zarabiamy na sprzedaży energi elektrycznej

Rynek

Głównym odbiorcą jest rynek polski. Polska posiada potencjał ok. 5-6 tys. obiektów tej klasy. Co ciekawe w latach międzywojennych w Polsce funkcjonowało ponad 8 tys. takich obiektów, obecnie jest ich ok. 800.

Dotychczas, ze względu na niską cenę energii odnawialnej (systemy wsparcia) – budowa obiektów tej klasy była nieopłacalna biznesowo. Obecnie przy cenach energii odnawialnej dla taryf FIT/FIP na poziomie 608 zł/MWh (megawatogodzina), okres zwrotu dla takich inwestycji to czas 6-8 lat, przy 15 letnim okresie gwarantowanego wsparcia. Przychody waloryzowane są roczną stawką inflacji.

W ramach tego zadania zostanie wdrożona nowoczesna technologia budowy modułowej w oparciu o innowacyjny projekt naukowo-badawczy realizowany przez firmę AQUA-Tech w ramach wsparcia unijnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020; program POIR.01.02.00-00-0251 pt. „Opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko”.

Z nimi współpracujemy

AQUA-Tech Sp. z o. o.: licencja ModMEW, dostawca generatorów synchronicznych, nadzór, logistyka.

Politechnika Krakowska wydział inżynierii elektrycznej i komputerowej

KOMEL Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Szacowane koszty i zyski

Wskaźnik efektywności: 0,75

Ilość godzin w roku: 8760 h

Cena energii FIT/FIP: 608 PLN/MWh

Moc obiektu

[kVa]

Produkcja roczna [MWh]

Przychody brutto [rok]

Koszty operacyjne 25 %

Dochód netto

[rok]

Dochód netto

– 15 lat

50

328,50

199 728,00

49 932,00

149 796,00

2 246 940,00

100

657,00

399 456,00

99 864,00

299 592,00

4 493 880,00

300

1 971,00

1 198 368,00

299 592,00

898 776,00

13 481 640,00

Moc obiektu

[kVa]

Średni koszt budowy 1 kVA

Koszt budowy obiektu

Koszt zakupu gruntów 20 %

Sumaryczny koszt inwestycji

Zwrot inwestycji

[lata]

50

18 000,00

900 000,00

180 000,00

1 080 000,00

6,01

100

18 000,00

1 800 000,00

360 000,00

2 160 000,00

6,01

300

16 000,00

4 800 000,00

960 000,00

5 760 000,00

5,34

Szacowany wskaźnikiem 15-20 zł/Wh 

amortyzacja 15 lat *

aktywa trwałe

bez kosztu zakupu gruntu

Uwaga: obiekty MEW są obiektami długowiecznymi, po okresie 15 letniej eksploatacji ich wartość amortyzacyjna jest zerowa i obiekt ciągle może wytwarzać energię elektryczną bez tzw. wsparcia EKO tj. wartość ok. 50% ceny uzyskiwanej przy wsparciu EKO; wg publikowanych stawek URE (Urząd Regulacji Energetyki); koszt wznowienia instalacji, czyli wymiana głównych elementów produkcyjnych jednostki jest szacowana na ok 50-60% wartości początkowej budowy obiektu; po dokonaniu takiej modernizacji jednostka wytwórcza uszykuje certyfikację EKO i uzyskuje ponownie wsparcie i dopłatę ekologiczną na kolejne 15 lat.

Technologia

Dowiedz się więcej: AQUA-TECH

Aqua Oze
Aqua Oze